Close

DM Profiles

Profile Picture Name Duration
DM Smt Ruchika ChauhanCurrent DM
DM Gwalior MP Shri Akshay Kumar Singh30/01/2023 - 11/03/2024
Collector Gwalior Shri Kaushlendra Vikram Singh (IAS)11/03/2020 - 30/01/2023
DM Shri Anurag Chaudhary (IAS)06/03/2019 - 11/03/2020
Bharat Yadav Shri Bharat Yadav (IAS)24/12/2018 - 06/03/2019
Ashok Kumar Verma Shri Ashok Kumar Verma (IAS)26/05/2018 - 24/12/2018
Rahul IAS Shri Rahul Jain (IAS)26/06/2017 - 22/05/2018
Dr. Sanjay Goyal Dr. Sanjay Goyal (IAS)02/05/2015 - 23/06/2017
P. Narhari Shri P. Narhari (IAS)31/12/2011 - 20/04/2015